Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/project/vendor/devgeniem/dustpress/dust/Evaluate/Context.php on line 115 Toimialafaktaa: Metsäsektori ja biotalous Lapissa | House of Lapland

Toimialafaktaa: Metsäsektori ja biotalous Lapissa

Metsäteollisuus on Lapin toiseksi suurin teollisuuden ala, joka kasvaa vakaasti. Koko metsäsektorin tuotos on alueella noin 1,5 miljardia euroa, ja ala työllistää noin 3600 henkilöä. Bioteollisuuden suunnitellut suurinvestoinnit tuovat toteutuessaan merkittävän lisän nykyvolyymiin.

Faktoja

  • tuotos 1,5 mrd €, josta valtaosa massa- ja paperiteollisuudesta
  • työllistää noin 3600 htv
  • metsämaata 5 miljoonaa hehtaaria, puuntuotantoon on käytettävissä noin kaksi kolmasosaa
  • metsien puuvarat 1,5 kertaistuneet 1970-luvusta
  • suuria hankkeita Boreal Bioref Kemijärvellä sekä Polar King ja Kaidi Kemissä
  • biotaloudesta Lapissa arvioidaan tulevan 2 miljardin euron bisnes

Lapin metsäsektorin tuotos on Metsäkeskuksen mukaan vuositasolla noin 1,5 miljardia euroa. Liikevaihdosta valtaosa, noin 1,1 miljardia euroa kertyy massa- ja paperiteollisuudesta. Metsätalouden vuosituotto on noin 270 miljoonaa euroa ja puutuoteteollisuuden taas noin 180 miljoonaa euroa.  Vuonna 2016 metsäsektori työllisti Metsäkeskuksen mukaan Lapissa liki 3600 henkilöä, isoimmat työllistäjät olivat metsätalous, massa- ja paperiteollisuus sekä puutuoteteollisuus. (Lähde: Metsäkeskus, Metsäohjelman seuranta, Lappi)

Metsäteollisuus on keskittynyt Lapissa vahvasti Meri-Lappiin. Kemissä sijaitsee esimerkiksi maailman pohjoisin paperitehdas, jonka omistaa Suomen suurimpiin alan toimijoihin kuuluva metsäteollisuusyhtiö Stora Enso.

Metsävarannot

Koko Lapin maa-alasta metsätalousmaata on 98 prosenttia, eli 9 miljoonaa hehtaaria. Varsinaista metsämaata Lapista on noin 5 miljoonaa hehtaaria, josta puuntuotantoon on käytettävissä noin kaksi kolmasosaa.

Metsätalous ja puunkorjuu kuuluvat Lapin vahvimpiin erikoistumisaloihin toimialan henkilöstömäärää tarkasteltaessa.  Vuonna 2017 Lapin metsätalouden ja puunkorjuun liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan noin 220 miljoonaa euroa, eli liki 10 prosenttia koko Suomen toimialasta. Toimiala työllistää maakunnassa noin 940 henkilötyövuoden verran.

Metsä- ja bioteollisuuden mittavien investointisuunnitelmien toteutuminen lisäisi puun käyttöä Lapissa. Hankkeiden suunnittelun yhteydessä on noussut esiin huoli puun riittävyydestä sekä puuston merkityksestä hiilinieluna. Metsä on hiilinielu eli poistaa hiiltä ilmakehästä silloin, kun puusto kasvaa enemmän kuin sitä korjataan. Alueet, joilta puuta ei korjata, toimivat sen sijaan hiilivarastoina.

Luonnonvarakeskuksen mukaan kestävä runkopuun hakkuukertymä koko Suomessa on lähivuosina reilut 84 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja vuonna 2018 toteutunut hakkuukertymä 78 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2018 ennätyssuuresta hakkuumäärästä huolimatta puuston kokonaismäärä Suomessa kasvoi noin 13 miljoonaa kuutiometriä.

Tilastokeskuksen mukaan Lapissa vuonna 2018 toteutunut hakkuukertymä oli noin 5 miljoonaa kuutiometriä,  kun suurimmaksi kestäväksi hakkuumahdollisuudeksi on arvioitu hieman alle 7,2 miljoonaa kuutiometriä. Tällä hetkellä Lapissa puuston kasvu ylittää selkeästi hakkuun sisältävän puuston kokonaispoistuman.

Lapin metsien puuvarat ovat Metsäkeskuksen mukaan 2010-luvulle tultaessa puolitoistakertaistuneet 1970-lukuun verrattuna. Luonnonvarakeskuksen julkaiseman tutkimuksen mukaan Lapille tyypillisten havupuiden tilavuus (kuutiometriä/hehtaari) on viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävästi kaikkialla Lapissa. Tulevaisuudessa alueen pohjoinen metsänraja saattaa nousta korkeammalle pohjoisessa Lapissa.  Puuvarojen ennustetaan ilmastonmuutoksen myötä kasvavan edelleen etenkin Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä metsät kasvavat merkittävästi enemmän kuin niitä hakataan.

Metsäsektorin ja biotalouden tulevaisuus näyttää valoisalta

Biotuoteteollisuudella on hyvät näkymät ja Lappiin on suunnitteilla merkittäviä investointeja. Nykytekniikalla sellutehtaista tulee biotuotetehtaita, joissa voidaan valmistaa sellun lisäksi paljon muitakin tuotteita, lisäksi tehtaat voivat tuottaa prosessissaan uusiutuvaa energiaa sekä omaan että myös muiden toimijoiden tarpeisiin.

Kemijärvelle on suunnitteilla biojalostamo Boreal Bioref. Kiinalais-suomalaisena yhteistyönä valmisteltu hanke merkitsee lähes miljardin euron investointia. Toteutuessaan biojalostamo tuottaa selluloosaa, mikrokiteistä selluloosaa ja mäntyöljyä. Hanke sai ympäristöluvan kesäkuussa 2019 ja varsinaista investointipäätöstä odotetaan loppuvuoden aikana.

Metsä Group käynnisti keväällä 2019 valmistelun Kemiin sijoittuvasta biotuotetehtaasta. Polar King – niminen hanke olisi toteutuessaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Investoinnin kooksi arvioidaan 1,5 miljardia ja se tuottaisi havu- ja koivusellua sekä muita biotuotteita.

Kaidi Finland suunnittelee Kemiin toisen sukupolven biojalostamoa. Uusi biojalostamo käyttäisi raaka-aineena energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Tämän investointi olisi suuruudeltaan noin 900 miljoonaa euroa.

Toteutuessaan nyt suunnitelluilla investoinneilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia suoraan sekä alihankkijaverkoston kautta. Bioteollisuuden ympärille onkin Lappiin syntymässä merkittävä klusteri, joka tarjoaa runsaasti alihankintamahdollisuuksia ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Metsäteollisuuden ja -talouden kasvattaminen kuuluu valtiollisen Metsäkeskuksen alueelliseen ohjelmaan. Nykyisen kehittämisohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät Lapin puuhuoltoon tarvittavien teiden kehittämiseen sekä kiertotalouden vahvistamiseen esimerkiksi sivuvirtojen kaupallistamisella. Tällä hetkellä maakunnan tiestön on arvioitu olevan jo melko hyvässä kunnossa, ja satsauksia esimerkiksi aluetta halkoviin valtateihin 4 ja 21 on tulossa.

Alueellisena haasteena Lapin metsätalouteen liittyen voidaan pitää sitä, että maakunnan metsäala on vahvasti valtio-omisteista, ja yksityisistä metsätiloista moni on kooltaan pieni. Lapin alueen metsäalasta liki kolmannes on myös suojeltua, mikä osaltaan rajoittaa maakunnan mahdollisuuksia metsäteollisuuden tarpeisiin. Suojelu kuitenkin turvaa jatkossakin Lapin ainutlaatuista luontoa sekä monipuolista toimialarakennetta – esimerkiksi vuonna 2009 tehdyllä päätöksellä suojella Metsä-Lapin metsiä ei Metsähallituksen mukaan vaarannettu sahojen puunsaantia, vaan palautettiin lappilaisen metsäteollisuuden tuotteiden mainetta Euroopan markkinoilla.

Maa- ja metsätalousministeriön Metsästrategia 2025:n yksi strateginen päämäärä on se, että koko Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö erilaisille metsiin perustuville liiketoiminnoille.  Myös biotalouden kehittäminen kuuluu Suomen valtion kärkihankkeisiin. Suomi onkin asettanut tavoitteekseen olla Euroopan unionin johtava biotalousmaa vuoteen 2030 mennessä, ja Lapin biotalouden kehittämisohjelman mukaisesti pohjoisin Suomi taas koko valtakunnan edelläkävijänä.