Hanke Projekti
Kuvaaja: Lapin Materiaalipankki | Jani Ylinampa

Hankkeet

Lapin kansainvälisen matkailun markkinatutkimusHankkeen tavoitteena on selvittää Lapin brändipositio ja kysyntäpotentiaali Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian markkinoilla sekä luoda suositukset Lapin matkailun yhteismarkkinoinnin toimenpiteiksi jatkossa. Nämä toimenpiteet mahdollistavat osaltaan Lapin matkailun ympärivuotisen kasvun myös tulevaisuudessa.

Hankkeen tuloksena Lapin matkailutoimijoilla on koronapandemian jälkeinen tieto Lapin markkinapositiosta ja kysyntäpotentiaalista sekä kilpailijoista Lapille tärkeimmillä kansainvälisillä markkinoilla sekä suositukset Lapin yhteismarkkinoinnin toimenpiteistä jatkossa. Tieto auttaa tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja myynnissä niin yritys- kuin aluetasollakin sekä mahdollistaa tulevaisuuden yhteismarkkinoinnin tehokkaan ja tiedolla johdetun suunnittelun.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

 • Kuluttaja- ja markkinatutkimus
 • Benchmark tärkeimpien kilpailijoiden markkinointitoimenpiteistä
 • Kolmen webinaarin sarja kuluttaja- ja markkinatutkimuksen löydöksistä
 • Suositukset tulevalle Lapin matkailumarkkinoinnille
 • Raportointi rahoittajalle

Hankkeelle rahoituksen on myöntänyt Lapin liitto AKKE-Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta. Hankkeen kokonaisrahoitus on 68 321 €, josta AKKE-rahoitusta 80 % (54 657 €). Hankkeen toteutusaika on 1.6.-31.12.2022.

eu hanke logot

 

Talent Attraction Lapland – hanke

Lapin ulkopuolelta tulevilla osaajilla on keskeinen merkitys maakunnan elinvoiman kannalta. Osaajaveto- ja pitovoiman haaste on tunnistettu yhdeksi maakunnan keskeisistä tulevaisuushaasteista. Lapin asukas- ja osaajamarkkinointi onkin merkittävässä roolissa uusien asukkaiden kotiuttamisessa. Erityisesti koronasta toipuessa markkinointi on maakunnan tärkeimpiä tulevaisuusinvestointeja.

Hankeen tavoitteena on:

 • Mahdollistaa Lapin keskeisten toimialojen kasvu kasvattamalla Lapin työikäisen väestön määrää, erityisesti houkuttelemalla maakuntaan kasvua mahdollistavia osaajia.
 • Positioida Lappi elämänlaadultaan ylivoimaisena ympäristönä sekä rohkeiden ihmisten maakuntana, jossa unelmista on helppo tehdä totta.
 • Tukea yritysten rekrytointia edelleen tuottamalla potentiaalisille muuttajille tietoa Lapissa asumisesta.
 • Kasvattaa ymmärrystä muuttajapotentiaalista, Lapin brändipositiosta asuinpaikkana sekä muuttopäätökseen vaikuttavista tekijöistä ja mielikuvista kohderyhmätutkimuksen avulla.

Toimenpiteet: toteutamme strategista ja systemaattista digitaalista markkinointia ja viestintää.

Hankkeen tuloksena Lapin ja lappilaisten yritysten osaajavetovoima ja kilpailukyky paranevat ja Lapin muuttajavetovoima kasvaa edelleen. Osaavan henkilöstön rekrytointi helpottuu ja yritysten kilpailukyky paranee. Potentiaaliset muuttajat löytävät avoinna olevat työpaikat ja asunnot sekä yksilölliset ratkaisut entistä helpommin.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 420 320 €, josta 80 % (336 256 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteutumisaika on 1.3.2021 – 28.2.2023.

eu hanke logot

 

LEXIT – kohti koronaturvallista arkea Lapissa -hanke

Hankkeen tavoitteena on tarjota selkeä ja helposti sovellettava ohjeistus mahdollisimman koronaturvalliseen arkeen sovellettavaksi vapaa-aikaan, matkailuun, työhön ja opiskeluun Lapissa sekä huolehtia ohjeistuksen jalkauttamisesta ja tarjoamisesta tarvittavien sidosryhmien käyttöön (yritykset ja järjestöt). 

Ohjeistus mahdollistaa:

 • yritysten prosessien ja palveluiden kehittämisen uudessa, koronan jälkeisessä liiketoimintaympäristössä
 • lappilaisen yhteiskunnan koronaturvallisen avaamisen, mm. järjestö- ja harrastustoiminnan turvallisen käynnistymisen, ja tätä kautta vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja luo uutta kysyntää Lapissa. 

Koronaturvallisia toimintatapoja hyödynnetään myös Lapin yhteisessä markkinoinnissa (matkailu), joka osaltaan kasvattaa kysyntää lappilaisten yritysten tuotteita ja palveluita kohtaan sekä vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä edelleen. 

Toimenpiteet: 

Ohjeistuksille suunnitellaan kohderyhmien tarpeet huomioiden soveltuvat markkinoinnin ja viestinnän konseptit (=tapa esittää ja jaella ohjeistus mahdollisimman kiinnostavasti ja selkeästi) sekä suunnitellaan ja toteutetaan ohjeiden jalkauttaminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin edellä mainituille kohderyhmille. 

Tulokset: 

Hanke mahdollistaa osaltaan lappilaisen yhteiskunnan avaamisen ja turvallisen jälleenrakentamisen pandemian aikana. Lyhyellä aikavälillä hanke mahdollistaa kansalaisten turvallisemman arjen sekä palvelujen avaamisen vaiheittain. Hanke edesauttaa talouden kriisin lievittymistä sekä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kykyä uudistaa liiketoimintaansa. Pitkällä aikavälillä hanke edistää talouden elpymistä, jälleenrakennusta sekä parantaa yritysten resilienssiä eli kykyä toipua kriisistä. 

Katso myös: www.koronaturvallinenlappi.fi

Hankkeen kokonaisrahoitus on 99 820€, josta 89,98 % (89 820 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.6. – 31.12.2020. Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Lapin sairaanhoitopiiri ja osatoteuttaja House of Lapland.

eu hanke logot

 

Business Lapland -markkinointihanke

Hankkeen tavoittena on profiloida Lappi kansainvälisesti kiinnostavana bisnesympäristönä, varmistaa, että Lapin liiketoimintamahdollisuudet tunnetaan ja että niihin on helppo tarttua.

Toimenpiteet: Toteutamme vaikuttavaa ja tavoittellista digitaalista markkinointia ja viestintää.

 • Inspiroimme toteuttamalla kansainvälistä mediaviestintää.
 • Vakuutamme kertomalla menestystarinoita ja kiteyttämällä tietoa liiketoimintamahdollisuuksista sekä sen muutoksisista ja markkinoimalla sisältöjä kohdennetusti
 • Palvelemme kiinnostuneita tarjoamalle heille ajantasaista tietoja ja oikeat kontaktit Business Lapland –verkkopalvelun avulla, uutiskirjein sekä auttamalla heitä löytämään oikeat kontaktit kumppaniverkostossamme

Tuloksena:

Lyhyellä aikavälillä hanke lisää kohderyhmään kuuluvien yritysvaikuttajien ja yritysten kiinnostusta Lappia ja lappilaisia yrityksiä kohtaan, sekä tuo konkreettista tietoa Lapin liiketoimintamahdollisuuksista. Pitkällä aikavälillä hanke luo edellytykset parantaa Lapin ja lappilaisten yritysten liiketoimintaympäristöä ja kilpailukykyä kestävällä tavalla houkuttelemalla alueelle uutta yritystoimintaa, resursseja ja investointeja.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 483 240 €, josta 80 % (386 592 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2020 – 31.12.2021.

eu hanke logot

 

Talent Boost – Lapin osaajamarkkinointi -hanke

Työvoiman saatavuus on merkittävä haaste erityisesti kasvualoilla, kuten matkailussa, terveydenhuollossa sekä tekniikan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Lapin ulkopuolelta tulevilla osaajilla on keskeinen merkitys yritysten kilpailukyvyn ja maakunnan elinvoiman kannalta.

Hankkeen tavoitteena on:

1) vahvistaa mielikuvaa Lapista rohkeiden ihmisten maakuntana, jossa unelmat toteutuvat.

2) varmistaa, että potentiaaliset muuttajat löytävät helposti heitä kiinnostavan tarjonnan (työpaikat, asunnot jne).

3) tukea yritysten rekrytointia tuottamalla potentiaalisille muuttajille tietoa Lapissa asumisesta.

Hankkeen tuloksena Lapin ja lappilaisten yritysten osaajavetovoima ja kilpailukyky paranevat, työvoimapula ja työvoiman kohtaanto-ongelmat helpottuvat. Potentiaaliset muuttajat löytävät avoinna olevat työpaikat helpommin, ja saavat muuttopäätöksen kannalta oleellista tietoa Lapissa asumisesta. Lapin pk-yritykset pystyvät kohdentamaan omaa markkinointiaan tehokkaammin, ja ymmärtävät potentiaalisten muuttajien muuttoa tukevia tai estäviä mielikuvia Lapista.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 508 160 €, josta 75 % (381 120 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2018 – 31.8.2020.

eu hanke logot

 

Uudistuva aluemarkkinointi -hanke

Hankkeen tavoitteena on, että digitaalisesta asiakaskokemuksesta muodostuu Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalo House of Laplandin ja tätä kautta Lapin kilpailutekijä ja kustannustehokas työkalu yritysten toimintaympäristön pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Tavoitteena on myös, että digitaalisen markkinoinnin palvelumme tuottavat merkittävää lisäarvoa kohderyhmillemme, niin että Lappiin muuttoa suunnitteleva yksilö/yritys löytää helposti ja vaivattomasti tarvitsemansa informaation digitaalisista kanavista. Lapissa asuvat ihmiset ja yritykset voivat helposti jakaa kokemuksiaan ja toimia alueen suosittelijoina. Kolmantena tavoitteena on, että pystymme jatkossa luomaan ilmiöitä ja tarttumaan niihin tavalla, joka tuo suoraan näkyvyyttä alueen yrityksille.

Hankkeen tuloksena House of Laplandilla ja kumppaniverkostolla on käytössään:

 • Tehokkaat automatisoidut markkinoinnin ja viestinnän prosessit ja niiden vaatimat teknologiset sovellukset
 • Osaaminen ja referenssit digitaalisten palveluiden tuottamiseen valituissa kohderyhmissä
 • Laaja määrä asiakasdataa

Hankkeen kokonaisrahoitus on 515 910 €, josta 70 % (361 130 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 4.4.2017 – 31.5.2019.

 

Lapland Filming Locations –hanke

Lapissa kuvataan tällä hetkellä vuosittain useita kansainvälisiä elokuva- ja TV-tuotantoja. Kysyntä on moninkertaistunut muutamassa vuodessa, erityisesti Suomessa käynnistyneen av-alan tuotantokannustimen myötä.  Suuremmat tuotannot tarvitsevat kokonaisvaltaisempaa palvelua ja kyselyiden määrän vuoksi elokuvakomission digitaalista palveluprosessia täytyy tehostaa. House of Laplandin toteuttaman av-alan kannustimen markkinointihankkeen tuloksena hankittuja verkostoja tulee myös laajentaa ja ylläpitää. Tämä mahdollistaa todella suuren kokoluokan tuotantojen toteuttamisen myös Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa ja tuotteistaa Lapin kuvauslokaatioista kokonaisvaltaisia, asiakkaita paremmin palvelevia palvelupaketteja, kehittää lokaatiopankkia sekä elokuvakomission digitaalista palveluprosessia vastaamaan tehokkaammin ja automatisoidummin kasvavaan kysyntään. Palvelupakettien suunnittelussa hyödynnetään asiakkaita, joilta saadun palautteen perusteella paketit rakennetaan. Pakettien ja palveluprosessin kehittämisessä hyödynnetään lean-ajattelua, ja paketteja testataan kohdeyleisöllä varhaisesta vaiheesta lähtien erilaisin markkinointitoimenpitein.

Loppuasiakkaille järjestetään tutustumismatkoja. Matkat toimivat alueen ja lokaatiopakettien markkinointina ja alalle tärkeiden verkostojen rakentajina sekä asiakasymmärryksen kasvattajina pakettien koostamisessa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan markkinointimatkoja alan keskeisiin tapahtumiin, joissa kerätään tietoa lokaatiopakettien koostamista varten ( asiakkaan tarve) sekä myöhemmin markkinoidaan tuotettuja lokaatiopaketteja. Läsnäolo tapahtumissa mahdollistaa keskustelut ja verkostoitumisen laajempien asiakasryhmien kanssa.

Hankkeen tuloksena on 10-15 tuotteistettua ja testattua palvelupakettia, joissa kuvauslokaatioihin on yhdistetty tuotantoryhmän tarvitsemat palvelut. Tuotteistetuilla paketeilla varmistetaan asiakkaiden laadukkaan ja tehokkaan palvelun lisäksi tuotantojen ympäristövaikutusten minimointi Lapin elokuvakomission laatiman Code of Conduct -ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi hankkeen tuloksena Lappi tunnetaan laajemmin maailman tehokkaimpana ja elokuvaystävällisimpänä artkisena kuvauslokaationa.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 417 850€, josta 80 % (334 280 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.4.2019-31.12.2020

eu hanke logot

 

Kiina-kilpailukyvyn vahvistaminen -hanke

Kiinalaisten yritysten ja investoijien kiinnostus Lappia kohtaan on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Kemin biodieselinvestointi sekä Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston Kiina-yhteistyö ovat tästä loistavia esimerkkejä ja ne tuovat mukaan yhä uusia, merkittäviä yhteistyön mahdollisuuksia.

Kiinan markkinaan liittyy kuitenkin erityisiä riskejä ja siellä menestyminen vaatii erityisosaamista. Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä uusien investointien houkutteluun, koulutusvientiin, korkeakouluyhteistyöhön sekä yritysten kiinankauppaan (inbound & outbound) kasvattamalla osallistujien markkinaosaamista sekä verkostoja tavoitteellisesti.

Toimenpiteinä on:

 1. osaamisen kasvattaminen markkinariskeihin pureutuvalla China Excellence -toolkit valmennuksilla ja selvityksillä,
 2. markkinointi ja myynnin tuki tuottamalla markkinalle suunnattua digitaalista kiinankielistä markkinointimateriaalia investointikohteista, kumppaneiden tarjonnasta ja liiketoimintamahdollisuuksista sekä
 3. verkostojen vahvistaminen kokoamalla yhteen maakunnan Kiina-osaaminen sekä etsimällä uusia kumppanuuksia markkinalta verkostoitumismatkojen sekä parhaiden osaajien avulla.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksena alueen pk-yritysten kilpailukyky Kiinan markkinalla paranee markkinaosaamisen sekä uusien ja vahvistuneiden public-private-verkostojen myötä. Hankkeen tuloksena menestyksekkäiden Kiina-suhteiden solmiminen helpottuu ja maakunnan kilpailukyky markkinan investoinneista ja kumppanuuksista paranee.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 209 000 €, josta 75 % (156 750 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2017 – 30.6.2019.

eu hanke logot

 

Business China -hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää Kiinan kauppaa ja liikesuhteita kehittämällä yhteismarkkinointia ja näkyvyyttä (digi & verkostot) sekä tukemalla kumppaneita markkinan erityispiirteisiin liittyvissä kysymyksissä, kuten verkostoitumisessa, kumppanuuksien arvioimisessa ja uusien partneruuksien löytämisessä.

Hankkeen toimenpiteinä ovat:

Markkinointi:

 • Digitaalisen yhteismarkkinoinnin kehittäminen
 • Mediamatkat
 • Verkostoituminen, bisnestapahtumat Kiinassa ja Suomessa

Myynnin tuki:

 • Tuki kumppanuuksien arviointiin
 • Kiinasta tulevien kontaktipyyntöjen ja kyselyjen välittäminen eteenpäin alueella

Hankkeen tuloksena maakunnan bisnesmahdollisuudet tunnetaan Kiinassa paremmin ja markkinoille pääsy helpottuu sekä Lapista Kiinaan (outbound) että Kiinasta Lappiin (inbound). Pitkällä aikavälillä lappilaisten toimijoiden kilpailukyky markkinalla paranee.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 150844 €, josta 80 % (120 675 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2019 – 31.12.2020.

eu hanke logot

 

Sound of Lapland -hanke

Hankkeen tavoitteena on Lapin kesämatkailun kasvattaminen ja mittavan, uudenlaisen markkinointiyhteistyökampanjan synnyttämän kiinnostuksen konvertoiminen Lapin matkailun asiakkuuksiksi.

Hankkeen tuloksena Lapin matkailuelinkeinon globaali näkyvyys ja kilpailukyky sekä kyky houkutella uusia asiakasryhmiä paranevat. Lapin kesämatkailu kasvaa ja sesonkivaihtelut pienenevät.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 625 520 €, josta 80 % (500 416 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Rahoituksen myöntäjä on Lapin liitto. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019-31.5.2021

https://www.lapland.fi/visit/sound-of-lapland

eu hanke logot

 

Virtual Lapland -hanke

Suuralueen brändimarkkinointi on avainroolissa tulevaisuuden kiinnostuksen ja kysynnän luomisessa. Brändimarkkinoinnilla luodaan tunnesidettä alueeseen sekä ylläpidetään kuluttajien kiinnostusta myös sellaisessa tilanteessa, jossa matkustaminen on mahdotonta ja taktinen markkinointi kannattamatonta

Virtual Lapland – hankkeen tavoitteena on 1) kasvattaa Lapin ääniosuutta erottuvalla ja perinteisestä matkailumarkkinoinnista poikkeavan kampanjatoteutuksen kautta 2) ylläpitää ja luoda kiinnostusta sekä kysyntää vaativassa markkinatilanteessa, siinäkin tapauksessa, että matkustamista rajoitetaan 3) luoda uusi monistettava markkinointikonsepti suomalaisen matkailumarkkinoinnin kentälle.

Hankkeen toteutusaika on 11/2020-12/2021. Hankkeen kokonaisrahoitus on 200 000 euroa, josta 80 % (159 843 e) rahoitetaan Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -määrärahasta. Rahoituksen myöntäjä on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Katso lisää: http://visitvirtuallapland.fi