Arktinen bisnes lapin kiertotalous
Kuvaaja: Lapin Materiaalipankki | Marko Junttila

Neven lietteenpolttolaitos on hyödyksi koko Lapille

Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) Oy:n suunnittelema jäteveden lietteenpolttolaitos Rovaniemellä Alakorkalossa lupaa puhtaamman ympäristön lisäksi huomattavia säästöjä. Muutkin Lapin kunnat voisivat hyödyntää sen palveluja.

Neve Oy:n toimitusjohtaja Kristen Gullsten valaisee asiaa, – Lietteenpolttolaitos olisi vaihtoehto paikalliselle jätteenkäsittelylle ja mahdollistaisi Rovaniemelle palvelujensa tarjoamisen muillekin Lapin kunnille.

Hän myös otaksui, että – Laitoksen tuottavuus riippuu lietteen määrästä Lapin alueella. Suurin osa tulee Rovaniemeltä, mutta tulevaisuudessa yhteistyötä voi olla myös Kemi-Tornion ja Haaparannan kanssa.

Lietteenpoltto korvaa vanhoja menetelmiä

Tällä hetkellä Rovaniemi käsittelee jäteveden polttamalla, mädättämällä, kompostoimalla ja kuljettamalla sen muualla sijaitseviin käsittelylaitoksiin. Kompostointi on toistaiseksi kaupungin ainoa keino käyttää lietettä hyödyksi. Toteutuessaan hanke korvaisi kaikki vanhanaikaiset menetelmät ja toisi kaikki käsittelyprosessit yhden katon alle.

Polttolaitos korvaisi tämän hetkisen kompostointilaitoksen, Gullsten vahvistaa. Hän sanoo lietteen polton olevan kustannustehokkaampi vaihtoehto Rovaniemelle kuin esimerkiksi anaerobinen sulatus. Lisäksi hän korosti, että lietteen kuljetus muualle ei ole paikallinen investointi ja johtaa rahavirran suuntautumiseen pois Rovaniemeltä.

Rovaniemen kaupungin omistama Neve Oy koostuu seitsemästä tytäryhtiöstä, joiden toimialoina ovat Lapin energia, uusiutuva energia, lämmitys, veden jakelu, huolto ja valokuituyhteydet. Alakorkalon laitokselle jo on annettu rakennuslupa ja 1,27 miljoonaa euroa hallituksen rahoitusta.

Hanketta suunnittelee kotkalainen cleantech -yritys Endev. Endevillä on jo laitoksen prototyyppi kaikkine osineen ja toimintoineen. Yritys käyttää lietteen polttoon Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa kehittämäänsä PAKU-prosessia.

PAKU käsittelee ja hävittää jäteveden lietettä käyttäen Endev-kuivaajaa ja Endev-reaktoria. Endevin verkkosivujen mukaan PAKU-reaktori polttaa kaiken orgaanisen aineen lietteestä, jättäen 5-10 prosenttia jäljelle aineesta puhtaana tuhkana. Tuhkaa voidaan käyttää raaka-aineena maatalouden lannoitteissa.

Endevin mukaan prosessi on tarpeeksi joustava sopimaan asukasmääriltään erilaisille alueille, koska laitokset voivat palvella 5 000 – 100 000 asukkaan kuntia. Tämä sopii Rovaniemelle, jolla on 60 000 asukasta.

Ympäristöystävällisesti

Vaikka jäteveden lietteestä luotua kompostia on käytetty Rovaniemen maataloudessa ja maisemoinnissa jo vuosia, Neve Oy:n tiedotteen mukaan lietteessä on havaittu viime vuosina kasvava määrä desinfiointiaineita, kuten lääkkeitä ja mikromuovia. Jotkin näistä haitallisista aineista päätyvät kompostoitavaan biomassaan.

Annettu lehdistötiedote kertoi, että ruokateollisuus on erittäin huolissaan lietteen saasteiden lisääntymisestä lannoitteissa, eivätkä monet toimijat siksi enää käytä näin tuotettuja lannoitteita. Tämä muutos on vähentänyt lietteen muuntamista biomassaksi, eikä kompostointi siten ole enää kustannustehokas vaihtoehto jäteveden käsittelylle.

Neve Oy sanoo olevansa valmis pysäyttämään saasteiden ja haitallisten aineiden kertymisen lietteen kautta ympäristöön, ja Alakorkaloon suunniteltu laitos on yksi ratkaisuista. – Jäteveden liete sisältää saasteita, etenkin fosforia, joka voidaan käsittelyllä kierrättää tuhkaksi lannoitteena, sanoi Gullsten.

Hän huomautti myös, että – Lietteen polton myymistä ja käsittelyä varten on jo olemassa rakeistuslaitos, jonka avulla koko ketju tuotannosta jakeluun on valmiina. Nevellä on lisäksi hiomarakeistuslaitos käytössä Rovaniemellä Suosiolan laitoksellaan, jossa lietteen polton tuhkaa voidaan käyttää yhdessä voimalaitoksen tuhkan kanssa. Lietteenpoltto tuhoaa haitallisia aineita, joita useat tahot ovat vastustaneet. Poltto loisi myös lisäenergiaa Neven kaukolämpöverkkoon.

Neven tiedotteen mukaan, – ympäristölupien hakemukset laitoksen rakennuttamiselle on jo jätetty. Itse investointi tullaan toteuttamaan, kunhan valtuutusprosessi on antanut hyväksynnän. Koko lietteenpolttolaitos on arvoltaan noin 4,3 miljoonaa euroa.

Ympäristölupahakemuksessaan Neve sanoi ensimmäisen testivuotensa jälkeen laitoksen ilmapäästöjen saattavan ylittää raja-arvot. Kuitenkin, kunhan laitos on optimoitu yhtiön mallien mukaiseksi, – rikkidioksidi-, typpidioksidi- ja hiukkaspäästöt tulevat olemaan erittäin alhaisia. Pitoisuudet putoavat alle yhteen prosenttiin tämän hetkisistä ohjeistuksista ja raja-arvoista. Myös raskasmetallien, dioksidien ja furaanien pitoisuudet ovat pieniä, selvästi ohjeistusta, raja-arvoja ja tavoitteita matalammat.

Laitoksen mahdollisista ympäristövaikutuksista Gullsten sanoi, – Hajupäästöjä saattaa tulla, mutta ei suuria muutoksia tämän hetkisen kompostointilaitoksen hajupäästöihin verrattuna. Tehdas ei toisi muutoksia myöskään meluun, tärinään tai maaperän kuntoon, ja ympäristövaikutukset lietteen kuljettamiseksi pois Rovaniemeltä pienenenisivät, hän lisäsi.

Kiertotalouden tulevaisuus

1,27:n miljoonan euron sijoitus on tähän mennessä ollut osa hallituksen hanketta ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut”. Gullsten kommentoi, että – Laitokseen sijoittaminen liittyisi kiertotalouteen, jäteveden ravinnekiertoon ja resurssi- ja materiaalitehokkuuteen.

– Tällä hetkellä on vaikea sanoa, mikä lietteenpolttolaitoksen investoinnin hinta tulee olemaan tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa huomattavasti säädösten tulkinta lietteen ja jätteen polton osalta, sillä esimerkiksi jatkuvasti mittaavia laitteita tarvitaan päästöjen seurantaan, ja raja-arvot tulevat olemaan huomattavasti tiukemmat kuin saman suuruisille kiinteän polttoaineen boilereille, hän selitti.

Kuitenkin, säädöksiä voidaan muuttaa, toimitusjohtaja sutkautti. – Lietesäädösten muutoksella tai lannoitesäädöksien lähentymisellä voi olla huomattava vaikutus asiaa, hän lisäsi.

Neve sanoo, että 56,8 prosenttia verkkonsa lämmöntuotannosta tulee uusiutuvista lähteistä, kuten puulastuista, puusta, biokaasusta ja puupelleteistä. Jäteveden lietettä säädellään jätteenä, eikä uusiutuvana resurssina, joten uutta lietepolttimoa voidaan tulla pitämään jätteen polttolaitoksena. Tämän vuoksi lietteenpolton energialla ei tule olemaan merkittävää vaikutusta Neven sähköverkon tuotantoon.

Laitos tulee luomaan työllisyysmahdollisuuksia toimintalaajuudestaan riippuen lietteen kuljetuksessa sekä tuotetun tuhkan käsittelyssä ja kuljetuksessa, kerrotaan Nevellä.