Mäntyjä rivissä metsässä kesäaikaan.
Tietopaketti: Metsäbiotalous ja Lappi
Kuvaaja: Lapin materiaalipankki, Arto Komulainen

Tietopaketti: Metsäbiotalous ja Lappi

Metsäbiotaloudesta löytyvät korvaajat monille uusiutumattomista raaka-aineista valmistetuille tuotteille. Käytännössä bioperäisesti voidaan valmistaa kaikkea sitä, mitä tällä hetkellä tuotetaan pääasiassa öljyä raaka-ainetta käyttäen.

Metsäteollisuus on jo tänään Lapin toiseksi suurin teollisuuden ala. Koko metsäsektorin tuotos on alueella noin 1,5 miljardia euroa, ja ala työllistää noin 3600 henkilöä. Bioteollisuuden suunnitellut suurinvestoinnit tuovat toteutuessaan merkittävän lisän nykyvolyymiin. Suuret metsäteollisuushankkeet ovat merkittäviä työllistäjiä sekä investointi- että toimintavaiheessa, lisäksi merkittäviä työllisyysvaikutuksia syntyy koko arvoketjussa.

Suomessa on käyty keskustelua siitä, kuinka paljon metsiämme voi kestävästi hakata. Luonnonvarakeskuksen arvio kestävästä hakkuumahdollisuudesta ulottuu vuoteen 2040 saakka. Suurimmaksi kestäväksi hakkuumahdollisuudeksi Lapin osalta on arvioitu hieman alle 7,2 miljoonaa kuutiometriä aikajaksolla 2015 – 2024. Seuraavalla kymmenen vuoden jaksolla kestävien hakkuiden arvioitu raja nousee yli 9 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät ja muu biomassa sitovat yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä ja ne toimivat merkittävinä hiilinieluina. Nykytilassa metsien kasvu ja kokonaispoistuma huomioiden Suomen metsien hiilivarasto on jatkuvassa kasvussa.

EU:n maankäyttöä koskeva ns. LULUCF-asetus vahvistettiin vuoden 2018 alussa. LULUCF-asetuksessa sovitaan miten hiilinielut sekä metsien ja maankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka. Suomi on toimittanut komissiolle laskelmat asetuksen mukaisesta metsien vertailutasosta. Vertailutasojen arviointi on parhaillaan menossa. Jäsenmaiden vertailutasot tullaan vahvistamaan vuonna 2020.

Lue lisää metsäbiotaloudesta House of Laplandin teettämästä tietopaketista!

Julkaistu 11/2019