Hakattuja puunrunkoja isossa kasassa Rovaniemellä

Toimialafaktaa: Metsäsektori Lapissa

Metsät ovat merkittävä tulon tuoja ja työllistäjä Lapissa. Bioteollisuuden suurinvestoinnit tuovat merkittävän lisän nykyvolyymiin ja tarjoavat monia uusia mahdollisuuksia yrityksille ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Faktoja

  • metsäsektorin tuotos 1,4 mrd €, josta valtaosa massa- ja paperiteollisuudesta
  • metsäsektori työllistää noin 3400 henkilöä
  • metsäteollisuus on Lapin toiseksi suurin teollisuuden ala
  • metsämaata 5 miljoonaa hehtaaria, puuntuotantoon on käytettävissä noin kaksi kolmasosaa
  • metsien puuvarat kasvaneet merkittävästi
  • 1,6 miljardin biotuotetehdasinvestointi käynnistynyt Kemissä
  • toinen biojalostamohanke suunnitteilla Kemijärvelle

Lapin metsäsektorin tuotos oli Metsäkeskuksen mukaan noin 1,4 miljardia euroa vuonna 2018. Liikevaihdosta valtaosa, noin 900 miljoonaa euroa kertyi massa- ja paperiteollisuudesta. Metsätalouden vuosituotto on noin 300 miljoonaa euroa ja puutuoteteollisuuden taas noin 210 miljoonaa euroa.  Vuonna 2018 metsäsektori työllisti Lapissa vajaa 3400 henkilöä, isoin työllistäjä oli metsätalous (Lähde: Metsäkeskus, 2020)

Metsäteollisuus on keskittynyt Lapissa vahvasti Meri-Lappiin.

Lapissa on suuret ja kasvavat metsävarat

Koko Lapin maa-alasta metsätalousmaata on 98 prosenttia, eli 9 miljoonaa hehtaaria. Varsinaista metsämaata Lapista on noin 5 miljoonaa hehtaaria, josta puuntuotantoon on käytettävissä noin kaksi kolmasosaa.

Metsä- ja bioteollisuuden mittavien investointisuunnitelmien toteutuminen lisäisi puun käyttöä Lapissa. Hankkeiden suunnittelun yhteydessä on noussut esiin huoli puun riittävyydestä sekä puuston merkityksestä hiilinieluna. Metsä on hiilinielu eli poistaa hiiltä ilmakehästä silloin, kun puusto kasvaa enemmän kuin sitä korjataan. Alueet, joilta puuta ei korjata, toimivat sen sijaan hiilivarastoina.

Luonnonvarakeskuksen mukaan kestävä runkopuun hakkuukertymä koko Suomessa on tällä hetkellä reilut 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja muutamien vuosien kuluttua lähes 90 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta.  Vuonna 2020 toteutunut hakkuukertymä oli reilut 65 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta.  Puuston kokonaismäärä Suomessa on kasvussa.

Tilastojen mukaan Lapissa toteutunut hakkuukertymä oli noin 5 miljoonaa kuutiometriä, kun suurimmaksi hakkuumahdollisuudeksi on arvioitu noin 7 miljoonaa kuutiometriä.  Tällä hetkellä Lapissa puuston kasvu ylittää selkeästi hakkuun sisältävän puuston kokonaispoistuman.

Lapin metsien puuvarat ovat Metsäkeskuksen mukaan 2010-luvulle tultaessa puolitoistakertaistuneet 1970-lukuun verrattuna. Luonnonvarakeskuksen julkaiseman tutkimuksen mukaan Lapille tyypillisten havupuiden tilavuus (kuutiometriä/hehtaari) kasvoi merkittävästi kaikkialla Lapissa. Luken tilaston mukaan Lapissa puuston tilavuus on kasvanut selkeästi myös mittausjaksolla 2014–2019.

Tulevaisuudessa alueen pohjoinen metsänraja saattaa nousta korkeammalle pohjoisessa Lapissa.  Puuvarojen ennustetaan ilmastonmuutoksen myötä kasvavan edelleen etenkin Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä metsät kasvavat merkittävästi enemmän kuin niitä hakataan.

Metsäsektorin ja biotalouden tulevaisuus näyttää valoisalta Lapissa

Biotuoteteollisuudella on hyvät näkymät ja Lappiin on suunnitteilla merkittäviä investointeja. Nykytekniikalla sellutehtaista tulee biotuotetehtaita, joissa voidaan valmistaa sellun lisäksi paljon muitakin tuotteita, lisäksi tehtaat voivat tuottaa prosessissaan uusiutuvaa energiaa sekä omaan että myös muiden toimijoiden tarpeisiin.

Metsä Fibre rakentaa uuden biotuotehtaan Kemiin. Tehdas tulee olemaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja investoinnin kooksi on arvioitu 1,6 miljardia. Uusi tehdas käynnistyy suunnitelman mukaan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Tuleva tehdas tuottaa havu- ja koivusellua sekä muita biotuotteita ja korvaa kaupungissa sijaitsevan yhtiön vanhan sellutehtaan. Kemiin on aiemmin suunniteltu myös Kaidi Finland -biopolttoainejalostamoa, mutta hanke on tällä hetkellä pysähdyksissä.  Myös Kemijärvelle on suunnitteilla biojalostamo. Hanke on vuonna 2021 siirtynyt Vataset Teollisuus Oy:n vedettäväksi ja tavoitteena on käynnistää rakentaminen mahdollisimman pian.

Tulevilla investoinneilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia suoraan sekä alihankkijaverkoston kautta. Bioteollisuuden ympärille onkin Lappiin syntymässä merkittävä klusteri, joka tarjoaa runsaasti alihankintamahdollisuuksia ja synnyttää uutta liiketoimintaa. Biotuotetehtaan yhteyteen muodostuvassa ekosysteemissä useat yritykset pääsevät kehittämään uusia tuotteista ja hyödyntämään sellutuotannon sivuvirtoja.

Metsäteollisuuden ja -talouden kasvattaminen kuuluu valtiollisen Metsäkeskuksen alueelliseen ohjelmaan. Nykyisen kehittämisohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät Lapin puuhuoltoon tarvittavien teiden kehittämiseen sekä kiertotalouden vahvistamiseen esimerkiksi sivuvirtojen kaupallistamisella.

Alueellisena haasteena Lapin metsätalouteen liittyen voidaan pitää sitä, että maakunnan metsäala on vahvasti valtio-omisteista, ja yksityisistä metsätiloista moni on kooltaan pieni. Lapin alueen metsäalasta liki kolmannes on myös suojeltua, mikä osaltaan rajoittaa maakunnan mahdollisuuksia metsäteollisuuden tarpeisiin. Suojelu kuitenkin turvaa jatkossakin Lapin ainutlaatuista luontoa sekä monipuolista toimialarakennetta.

Maa- ja metsätalousministeriön Metsästrategia 2025:n yksi strateginen päämäärä on se, että koko Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö erilaisille metsiin perustuville liiketoiminnoille.  Myös biotalouden kehittäminen kuuluu Suomen valtion kärkihankkeisiin. Suomi onkin asettanut tavoitteekseen olla Euroopan unionin johtava biotalousmaa vuoteen 2030 mennessä, ja Lapin biotalouden kehittämisohjelman mukaisesti pohjoisin Suomi taas koko valtakunnan edelläkävijänä.