Lapissa on mittavat metsävarat

Toimialafaktaa: Metsäsektori Lapissa

Metsät ovat merkittävä tulon tuoja ja työllistäjä Lapissa. Bioteollisuuden suunnitellut suurinvestoinnit tuovat toteutuessaan merkittävän lisän nykyvolyymiin ja tarjoavat monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Faktoja

  • metsäsektorin tuotos 1,7 mrd €, josta valtaosa massa- ja paperiteollisuudesta
  • metsäsektori työllistää noin 3500 henkilöä
  • metsäteollisuus on Lapin toiseksi suurin teollisuuden ala
  • metsämaata 5 miljoonaa hehtaaria, puuntuotantoon on käytettävissä noin kaksi kolmasosaa
  • metsien puuvarat kasvaneet merkittävästi
  • suuria hankkeita Boreal Bioref Kemijärvellä sekä Metsä Fibre biotuotetehdas Kemissä
  • biotaloudesta Lapissa arvioidaan tulevan 2 miljardin euron bisnes

Lapin metsäsektorin tuotos on Metsäkeskuksen mukaan vuositasolla noin 1,7 miljardia euroa. Liikevaihdosta valtaosa, noin 1,2 miljardia euroa kertyy massa- ja paperiteollisuudesta. Metsätalouden vuosituotto on noin 300 miljoonaa euroa ja puutuoteteollisuuden taas noin 206 miljoonaa euroa.  Vuonna 2017 metsäsektori työllisti Lapissa 3500 henkilöä, isoimmat työllistäjät olivat metsätalous, massa- ja paperiteollisuus sekä puutuoteteollisuus. (Lähde: Metsäkeskus, Metsäohjelman seuranta, Lappi)

Metsäteollisuus on keskittynyt Lapissa vahvasti Meri-Lappiin. Kemissä sijaitsee esimerkiksi maailman pohjoisin paperitehdas, jonka omistaa Suomen suurimpiin alan toimijoihin kuuluva metsäteollisuusyhtiö Stora Enso.

Lapissa on suuret ja kasvavat metsävarat

Koko Lapin maa-alasta metsätalousmaata on 98 prosenttia, eli 9 miljoonaa hehtaaria. Varsinaista metsämaata Lapista on noin 5 miljoonaa hehtaaria, josta puuntuotantoon on käytettävissä noin kaksi kolmasosaa.

Metsätalous ja puunkorjuu kuuluvat Lapin vahvimpiin erikoistumisaloihin toimialan henkilöstömäärää tarkasteltaessa.  Vuonna 2018 Lapin metsätalouden ja puunkorjuun liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan noin 250 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa lähes 10 prosenttia koko Suomen metsätaloudesta ja puunkorjuusta. Toimiala työllistää maakunnassa noin 960 henkilötyövuoden verran.

Metsä- ja bioteollisuuden mittavien investointisuunnitelmien toteutuminen lisäisi puun käyttöä Lapissa. Hankkeiden suunnittelun yhteydessä on noussut esiin huoli puun riittävyydestä sekä puuston merkityksestä hiilinieluna. Metsä on hiilinielu eli poistaa hiiltä ilmakehästä silloin, kun puusto kasvaa enemmän kuin sitä korjataan. Alueet, joilta puuta ei korjata, toimivat sen sijaan hiilivarastoina.

Luonnonvarakeskuksen mukaan kestävä runkopuun hakkuukertymä koko Suomessa on lähivuosina reilut 84 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja vuonna 2018 toteutunut hakkuukertymä 78 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2018 ennätyssuuresta hakkuumäärästä huolimatta puuston kokonaismäärä Suomessa kasvoi noin 13 miljoonaa kuutiometriä.

Tilastojen mukaan Lapissa toteutunut hakkuukertymä oli noin 5 miljoonaa kuutiometriä sekä 2018 että 2019,  kun hakkuumahdollisuudeksi on arvioitu noin 7 miljoonaa kuutiometriä.  Tällä hetkellä Lapissa puuston kasvu ylittää selkeästi hakkuun sisältävän puuston kokonaispoistuman.

Lapin metsien puuvarat ovat Metsäkeskuksen mukaan 2010-luvulle tultaessa puolitoistakertaistuneet 1970-lukuun verrattuna. Luonnonvarakeskuksen julkaiseman tutkimuksen mukaan Lapille tyypillisten havupuiden tilavuus (kuutiometriä/hehtaari) kasvoi merkittävästi kaikkialla Lapissa. Luken tilaston mukaan Lapissa puuston tilavuus on kasvanut selkeästi myös mittausjaksolla 2014–2019.

Tulevaisuudessa alueen pohjoinen metsänraja saattaa nousta korkeammalle pohjoisessa Lapissa.  Puuvarojen ennustetaan ilmastonmuutoksen myötä kasvavan edelleen etenkin Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä metsät kasvavat merkittävästi enemmän kuin niitä hakataan.

Metsäsektorin ja biotalouden tulevaisuus näyttää valoisalta Lapissa

Biotuoteteollisuudella on hyvät näkymät ja Lappiin on suunnitteilla merkittäviä investointeja. Nykytekniikalla sellutehtaista tulee biotuotetehtaita, joissa voidaan valmistaa sellun lisäksi paljon muitakin tuotteita, lisäksi tehtaat voivat tuottaa prosessissaan uusiutuvaa energiaa sekä omaan että myös muiden toimijoiden tarpeisiin.

Kemijärvelle on suunnitteilla biojalostamo Boreal Bioref. Kiinalais-suomalaisena yhteistyönä valmisteltu hanke merkitsee lähes miljardin euron investointia. Toteutuessaan biojalostamo tuottaa selluloosaa, mikrokiteistä selluloosaa ja mäntyöljyä. Hanke sai ympäristöluvan kesäkuussa 2019 ja varsinaista investointipäätöstä odotetaan vuoden 2020 aikana.

Metsä Fibre sunnittelee uuden biotuotehtaan rakentamista Kemiin. Hanke olisi toteutuessaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Investoinnin kooksi arvioidaan 1,5 miljardia ja se tuottaisi havu- ja koivusellua sekä muita biotuotteita. Kemiin on suunniteltu myös Kaidi Finland -biopolttoainejalostamoa, mutta hanke on tällä hetkellä pysähdyksissä.

Toteutuessaan nyt suunnitelluilla investoinneilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia suoraan sekä alihankkijaverkoston kautta. Bioteollisuuden ympärille onkin Lappiin syntymässä merkittävä klusteri, joka tarjoaa runsaasti alihankintamahdollisuuksia ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Metsäteollisuuden ja -talouden kasvattaminen kuuluu valtiollisen Metsäkeskuksen alueelliseen ohjelmaan. Nykyisen kehittämisohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät Lapin puuhuoltoon tarvittavien teiden kehittämiseen sekä kiertotalouden vahvistamiseen esimerkiksi sivuvirtojen kaupallistamisella.

Alueellisena haasteena Lapin metsätalouteen liittyen voidaan pitää sitä, että maakunnan metsäala on vahvasti valtio-omisteista, ja yksityisistä metsätiloista moni on kooltaan pieni. Lapin alueen metsäalasta liki kolmannes on myös suojeltua, mikä osaltaan rajoittaa maakunnan mahdollisuuksia metsäteollisuuden tarpeisiin. Suojelu kuitenkin turvaa jatkossakin Lapin ainutlaatuista luontoa sekä monipuolista toimialarakennetta – esimerkiksi vuonna 2009 tehdyllä päätöksellä suojella Metsä-Lapin metsiä ei Metsähallituksen mukaan vaarannettu sahojen puunsaantia, vaan palautettiin lappilaisen metsäteollisuuden tuotteiden mainetta Euroopan markkinoilla.

Maa- ja metsätalousministeriön Metsästrategia 2025:n yksi strateginen päämäärä on se, että koko Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö erilaisille metsiin perustuville liiketoiminnoille.  Myös biotalouden kehittäminen kuuluu Suomen valtion kärkihankkeisiin. Suomi onkin asettanut tavoitteekseen olla Euroopan unionin johtava biotalousmaa vuoteen 2030 mennessä, ja Lapin biotalouden kehittämisohjelman mukaisesti pohjoisin Suomi taas koko valtakunnan edelläkävijänä.